Hållbart tänkande

Effektiva lösningar med omsorg om människa och miljö

Vårt hållbara tänkande genomsyrar inte bara vår egen verksamhet utan omfattar även våra kunder och leverantörer. Det går som en grön tråd genom allt vi gör, från inköp, formuleringar och tillverkningsprocesser till leveranser, applikationer ute hos kunden, säkerhet i handhavande och utbildningar för deras medarbetare. För oss är Trygg Kemi mer än ett begrepp. Det är skälet till att vi finns.

Hållbart tänkande i alla led

Hållbarhet är ett ledord som vi har med oss i alla led – från framtagning av nya produkter, till produktion och slutligen avfall. De ingående råvarorna i våra produkter uppfyller gällande lagar, EU-direktiv och EU-förordningar. Drygt tio procent av våra anställda är kemister vilket säkerställer att produktion och produkter uppfyller lagstiftningen. 

Vi är certifierade och arbetar efter miljöledningssystemet ISO 14001. Praktiskt innebär det att vi varje år sätter upp miljömål för företaget.  Dessa mål är mätbara och tidssatta och skall på olika sätt bidraga till att miljöbelastningen hela tiden. Vår miljöpolicy återfinns i vår integrerade verksamhetspolicy. 

Clemondos verksamhet präglas i alla delar av hänsyn till miljön. Samtliga funktioner i före-taget omfattas av miljöarbetet, vilket ställer stora krav på samtliga medarbetare. Vi har konstaterat att vår kompetens på miljö-sidan även gagnar våra kunder och har därför ett omfattande samarbete där vi hjälper kunderna att minska sin miljöpåverkan. Våra miljömål är också ofta integrerade med våra kunders mål.

Substitutionsprincipen

Våra produkter vidareutvecklas löpande enligt substitutionsprincipen*, för att såväl råvaror som färdigvara skall belasta miljön så litet som möjligt.  Ett bevis på detta är våra produkter som är Svanenmärkta respektive godkända av Kemikaliesvepet. Även emballage är viktiga ur miljösynpunkt och vi använder därför rekonditionerade fat så långt det är möjligt med avseende på tillgången. Genom ett samarbete med TMR AB uppfyller vi förpackningsförordningens krav på insamling och återvinning av emballage. Vi tillhandahåller även kompletta system för rening av avloppsvattnet hos våra kunder.

Minimera miljöpåverkan

Våra produktionsrutiner är utformade för att minimera miljöpåverkan. Bland annat har vi noggrant utformade rengöringsrutiner i produktionen. Detta innebär att vi jobbar för att det ska uppstå så små avfallsmängder som möjligt och därmed reducera såväl BOD/COD-värden som avfall. Arbetet innebär att vi återanvänder så mycket som möjligt på ett säkert och kontrollerat sätt. Det som i slutändan hamnar som avfall källsorteras såklart. De besparingar vi gjort och, framför allt, att vi genom systemet kan bistå våra kunder har gjort vårt miljöarbete till en viktig och högst levande del av verksamheten. 

ISO 14001 omfattar inte bara produktionen av en vara utan hela produktens livscykel. Våra inköpare kontrollerar därför noga våra underleverantörer och att de uppfyller vår uppförandekod och specifika krav beroende på typ av leverantör. På detta sätt hoppas vi kunna minska den totala miljöpåverkan. Vi arbetar även med ett stort miljöengagemang vid val av råvaror och emballage till våra produkter så att våra intressenter känner trygghet i samarbetet.

* Substitutionsprincipen innebär att miljöfarliga produkter och ämnen byts ut mot mindre farliga.