Lahega header värdefullt vetande

Klimatsmarta spolarvätskor

Jordens klimat blir allt varmare, och det är människans påverkan som är huvudorsaken. Atmosfären och världshaven har blivit varmare, mängden snö och is har minskat, havsnivåerna har stigit och halten av växthusgaser i atmosfären har ökat. (Naturvårdsverket.se, 2013)

Med ovanstående problem i åtanke jobbar vi på Lahega Kemi aktivt för att utveckla och erbjuda produkter som är klimatsmarta och miljöanpassade. I vårt sortiment har vi två klimatsmarta spolarvätskor – koncentrerad spolarvätska (1099xxxx) och färdigblandad spolarvätska (1297xxxx), vilka tillverkas av 2:a generationens etanol.

Etanolen som finns i spolarvätskor tillhör antingen 1:a- eller 2:a generationen.

  • 1:a generationens etanol produceras från grödor såsom korn, sockerrör och betor, palmolja etc
  • 2:a generationen produceras av restprodukter från jordbruks- och skogsindustrin 

(IEA, 2008)

Valet av ovanstående råvaror påverkar om en spolarvätska är klimatsmart eller inte. Produktionen av 2:a generationens etanol släpper ut mindre växthusgaser än produktionen av 1:a generationen. Detta beror på att produktionen av 1:a generationen tävlar om odlingsutrymme inom jordbruket, medan 2:a generationen inte tar egna resurser eller odlingsmark i anspråk. Därför är 2:a generationens etanol mer klimatsmart än 1:a generationens etanol. 

Den etanol vi använder i våra klimatsmarta spolarvätskor ger ca 85 procent mindre växthusgas jämfört med 1:a generationen, räknat som koldioxidekvivalenter. Koldioxidekvivalenter – förkortas CO2-eq – är ett mått på mängden utsläpp av en viss växthusgas, uttryckt som den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt (ne.se, 2013; wikipedia.se, 2013)

Vill du bidra till lägre utsläpp av växthusgaser väljer du våra klimatsmarta spolarvätskor!

Naturvårdsverket, 2013. Rapport från FN:s klimatpanel IPCC. Tillgänglig från: <http://www.naturvardsverket.se/IPCC>  [Access 4 december 2013]

IEA, 2008. From 1st- to 2nd-generation biofuel technologies. [online] IEA.  Tillgänglig från: <http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/2nd_Biofuel_Gen.pdf> [Access 4 december 2013]