Affärsidé

Clemondo är kundens naturliga samarbetspartner för effektiva helhetslösningar inom formulerad kemi.

Verksamhetspolicy

 Alla anställda ska känna trygghet i sin yrkesverksamhet vilket i sin tur bidrar till att förhindra ohälsa.

Våra produkter och tjänster för fordon, hygien, industri och private label ska hålla föreskriven kvalitet och vi ska med hjälp av kunskap och engagemang nå ständiga förbättringar och motsvara de förväntningar och krav som våra intressenter ställer.

Vårt kunnande och agerande ska vara av sådan hög klass att det utgör basen för lönsamma och långsiktiga kundrelationer.

Trygg Kemi är vårt helhetskoncept och våra kunder ska känna sig trygga i att de gjort ett hållbart val.

Vi ska driva utvecklingen mot en hållbar framtid och ta hänsyn till jordens resurser.

Vi ska tillhandahålla kunskap och tjänster som underlättar för våra samarbetspartners och kunders yttre och inre miljöarbete.

Detta skall ske genom att:

  • Vi uppfyller eller överträffar lagar och förordningar som är tillämpliga för oss.
  • Vi kontinuerligt ser över risker, aspekter och möjligheter i vår verksamhet, vilka utgör grunden för våra miljömål, förbättringsarbete och förebyggande av föroreningar.
  • Vi upprättar tydliga och mätbara mål.
  • Vi producerar effektivt, använder mer förnyelsebara råvaror och utvecklar hållbara produkter.
  • Vi är lyhörda inför de krav som våra intressenter ställer.
  • Vi ställer krav på betydande entreprenörer och leverantörer.
  • Alla anställda uppmärksammar och medverkar genom förbättringsarbete till att brister i verksamheten avhjälps och att vi ständigt förbättrar vår verksamhet.
  • Alla anställda följer rutiner och instruktioner samt använder anvisad personlig skyddsutrustning.
  • Vi följer värderingar och verkar för att kränkande/särbehandlande handlingar inte förekommer på arbetsplatsen.
  • Alla anställda är medvetna om sitt grundläggande arbetsmiljöansvar och medverkar till en fysiskt, psykiskt och socialt god arbetsmiljö.

Detta är en integrerad policy för Clemondo AB omfattande kvalitet, yttre miljö, arbetsmiljö och resultat (affärsidé).

Copyright © 2020 Clemondo AB.