Allmänna Försäljningsvillkor för Clemondo AB

Giltighet

Dessa allmänna försäljningsvillkor är tillämpliga vid all försäljning av varor (nedan ”Produkterna”) från Clemondo AB (nedan ”Clemondo”) till företagskunder (nedan ”Kunden”).

Priser och produkter

Orderläggande och leveransvillkor

Såvida parterna inte skriftligen kommit överens om annat ska betalning erläggas genom faktura. Om inget annat överenskommits ska fakturan betalas inom 10 dagar från fakturadatum. E-faktura ställs avgiftsfritt. Vid utskick av pappersfaktura tillkommer en avgift om 59 kronor. Vid fakturaköp tillämpas sedvanlig kreditprövning. Clemondo har rätt att underlåta att leverera Produkterna för det fall Clemondo har befogad anledning att ifrågasätta Kundens betalningsförmåga. Clemondo är emellertid skyldigt att leverera Produkterna för det fall Kunden vid anmaning betalar för leveransen i förskott eller ställer sådan säkerhet för leveransen som skäligen kan godtas av Clemondo . Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 8 procent per månad. Vid försenad betalning äger Clemondo dessutom rätt att avbryta sitt fullgörande av avtalet till dess betalning sker. Om Kunden inte erlagt full betalning inom 3 månader efter förfallodagen har Clemondo rätt att häva avtalet och kräva ersättning för den skada som Clemondo lidit därav. Kunden har inte rätt att kvitta eventuell motfordran mot den överenskomna köpeskillingen.

Betalningsvillkor

Order ska i första hand läggas via Clemondos webbshop, via de EDI-system som Clemondo tillämpar eller e-mail. Order ska inte anses bindande förrän Clemondo skriftligen har bekräftat ordern på det sätt som Clemondo finner lämpligt i det enskilda fallet. Vid orderläggande genom s.k. Punch Out via Kundens inköpssystem ska de villkor om priser, lagersaldo, leveranstid etc. som är aktuella vid den tidpunkten då Kunden slutligen lägger ordern vara bindande.

För utrikesfrakter gäller, om inget annat avtalats, följande: Produkterna ska levereras EXW (Ex Works) Clemondo driftsställe, enligt vid var tid gällande INCOTERMS.

För inrikesfrakter (Sverige) gäller, om inget annat avtalats, följande: Vid order överstigande 8900 kronor exklusive moms per bekräftad leverans sker leverans fraktfritt till lossningsplats, DAP (Delivered at place), enligt vid var tid gällande INCOTERMS. Detta gäller även vid delleverans. Ett bränsletillägg på 295 kr tillkommer dock på dessa order. Vid order understigande 8900 kronor per leverans tillkommer en fraktkostnad. Beroende på leveransort kan transittiden skilja.

Leveransförsening

Clemondo ska meddela Kunden om det finns anledning att anta att leveransen kan komma att bli försenad. Avser leveransen beställningsvaror föreligger ingen skyldighet för Clemondo att meddela Kunden om eventuella förseningar. För det fall leveransförsening uppstår på grund av force majeure eller på grund av handling eller underlåtenhet hänförlig till Kunden ska leveranstiden förlängas med skälig tid. Beror förseningen på Kunden ska denne bära samtliga kostnader som uppstår i anledning härav, exempelvis avseende lagring av Produkterna eller extra utkörningsförsök. Kunden har endast rätt att häva en försenad leverans för det fall förseningen har pågått i mer än 3 månader och medför avsevärd olägenhet för Kunden, som var förutsebar för Clemondo och om förseningen inte är en följd av force majeure eller handling eller underlåtenhet hänförlig till Kunden. Vid leveransförsening har Kunden rätt till skadestånd endast om särskild skriftlig överenskommelse har träffats därom. Clemondo har inte något ansvar för leveransförsening utöver vad som angivits i denna punkt.

Äganderättsförbehåll

Äganderätten till Produkterna övergår till Kunden först då Produkterna till fullo är betalda. För det fall Produkterna inte betalas inom föreskriven tid äger Clemondo rätt att med omedelbar verkan återta Produkterna på Kundens bekostnad.

Emballage och pallar

Vid leverans av pall regleras pallkostnaden mot sådan Kund som är ansluten till transportörens pallöverföringssystem eller pallpool och har giltigt registreringsnummer. I övriga fall debiteras pallkostnaden enligt gällande prislista. Kunden ska själv omhänderta emballage och förpackningar. Dessa får inte returneras.

Producentansvar FTI (Registret för producentansvar)

Clemondo är anslutet till FTI-registret. Vid beställning av artiklar som omfattas av miljöavgift debiteras Kunden sådan tillkommande avgift.

Småorder

Minsta ordervärde är 1000 kronor exklusive moms.

Restorder

Med restorder avses sådana i order inkluderade Produkter som vid orderläggande inte varit tillgängliga för leverans på grund av restnotering, lågt lagersaldo eller annan liknande företeelse som förhindrat tillgängligheten. Clemondo äger rätt att leverera order utan restnoterade Produkter utan att Kund kan göra förseningspåföljd gällande. Restorder skickas efter det att Produkten återigen har blivit tillgänglig för Clemondo.

Beställningsvaror

För det fall leveransen avser Produkter som inte ingår i Clemondos ordinarie varulager, utan Produkter som Clemondo efter bekräftad order beställer från sin leverantör eller tillverkar kan leveranstiden skilja sig från vad parterna annars kommit överens om. Vid leverans av sådana beställningsvaror saknar Kund därför rätt att göra förseningspåföljd gällande. Innehåller order beställningsvaror ska leveranstiden samt övriga villkor för leveransen vara desamma som om ordern endast innehöll beställningsvaror.

Retur av Produkter

Kunden äger rätt att returnera Produkter under förutsättning att:

  1. Kunden senast 8 dagar efter det att Produkterna mottagits kontaktar Clemondos kundservice för registrering, returgodkännande och leveransinstruktioner; vid godkännande skall ordernr/fakturanr, artikelnr, batchnr. samt anledning till returförfrågan uppges.
  2. Produkter och emballage returneras i oskadat skick samt att inga prismärkningslappar finns på vare sig Produkt eller emballage;
  3. Kunden står kostnaden för frakt av returvaror;
  4. Produkter med begränsad hållbarhet måste returneras inom 8 dagar efter Clemondos godkännande av returen.
  5. Godkända returer krediteras med ursprungligt pris minus 750 kronor och returfraktkostnaden. Beställningsvaror och utgående Produkter får inte returneras. Underlåter Kunden ovanstående förlorar Kunden rätten att returnera Produkten. Returer som skickas tillbaka utan tidigare kontakt och registrering hos Clemondo returneras till Kunden omgående med mottagarfrakt.

Leveransreklamation vid transportskada

Mottagna Produkter ska utan dröjsmål noggrant undersökas avseende eventuell transportskada. För det fall synlig transportskada identifieras ska Kunden inhämta ansvarigt transportbolags skriftliga bekräftelse av skadan. Vid alla former av transportskador ska Kunden senast 7 dagar efter Produktens mottagande kontakta Clemondos kundservice för registrering och vidare leveransinstruktioner. Produkten ska returneras i originalförpackning inkl. alla ev. tillbehör. Reklamationer som skickats tillbaka utan tidigare kontakt med och registrering hos Clemondo returneras till Kunden omgående med mottagarfrakt.

Produktreklamation vid fel

Mottagna Produkter ska utan dröjsmål noggrant undersökas avseende eventuell leverans av fel vara, fel kvantitet eller fel i Produkterna. Avseende fel i Produkterna ansvarar Clemondo endast för brister hänförliga till att Produkten avviker från de egenskaper som Clemondo uttryckligen skriftligen har garanterat, t.ex. i köpeavtalet eller i av Clemondo självt publicerat marknadsföringsmaterial.

Vid föreliggande av fel som kan identifieras genom en noggrann undersökning ska Produkterna reklameras på av Clemondo föreskrivet sätt omedelbart, men senast inom 5 dagar från det att Produkterna levererats till Kunden.
Vid reklamationsförfrågan skall ordernr/fakturanr, artikelnr, batchnr. Samt anledning till returförfrågan uppges.

Fel som inte kan identifieras vid en noggrann undersökning ska reklameras omedelbart efter det att felet upptäckts. Underlåter Kunden att inom föreskriven tid reklamera fel i Produkterna på av Clemondos föreskrivet sätt förlorar Kunden rätten att åberopa felet. Kunden ska omedelbart efter identifierat fel kontakta Clemondos kundservice för registrering och leveransinstruktioner innan Produkterna returneras. Reklamationer som skickas tillbaka utan tidigare kontakt med och registrering hos Clemondo returneras till Kunden omgående med mottagarfrakt. Vid reklamation ska Produkterna returneras oanvända till Clemondo snarast efter det att felet upptäckts.

Clemondos ansvar omfattar vidare endast fel som uppstår vid en korrekt användning av Produkterna i enlighet med instruktioner och manualer som tillhandahållits Kunden av Clemondo. Felansvaret omfattar exempelvis inte fel som uppstår till följd av att rutiner för förvaring, sanitet och utbyte av Produkterna inte följs, att förhållandena på platsen för användning avviker från vad som förutsatts i avtalet eller att ändringar i Produkterna företagits utan Clemondos skriftliga medgivande. Ansvaret omfattar inte heller normal förslitning eller försämring.

Förutsatt att det föreligger ett fel som Clemondo ansvarar för och att felet reklamerats på rätt sätt och i tid (allt enligt ovan) ska Clemondo, efter eget gottfinnande och på egen bekostnad, antingen avhjälpa felet, leverera en ny Produkt eller återbetala mot felet motsvarande del av köpeskillingen.

Clemondo har inte något ansvar för fel utöver vad som anges i denna punkt.

Immateriella rättigheter

Clemondo, eller annan som innehar de immateriella rättigheterna, behåller rätten till samtliga immateriella rättigheter som Produkterna och deras förpackning omfattar. Såvitt Clemondo känner till gör Produkterna inte intrång i någon immateriell rättighet som tillhör tredje man och Clemondo tar inte heller något ansvar gentemot Kunden för sådana eventuella intrång.

Teknisk dokumentation

All teknisk dokumentation angående Produkterna vilken överlämnas till Kunden av Clemondo, förblir Clemondos egendom. Mottagen teknisk dokumentation får inte utan Clemondos medgivande användas för annat ändamål än det för vilket den överlämnats och får inte utan Clemondos medgivande kopieras, utlämnas eller bringas till tredje mans kännedom.

Ansvarsbegränsning

Clemondo ansvarar inte för skada som orsakats av Produkten på person eller fast eller lös egendom, eller följderna av sådan skada, om skadan inträffar när Produkten är i Kundens besittning. Clemondo ansvarar inte heller för indirekta förluster som kan åsamkas Kunden. Ansvarsbegränsningen omfattar, men är inte begränsad till, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Clemondos ansvar gentemot Kunden är vidare under alla omständigheter begränsat till 1 prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110) eller dess framtida motsvarighet.

Utbildning

Priser för utbildningar rörande Produkterna anges i gällande prislista alternativt enligt särskild offert. separat. Avbokning som meddelas 7 arbetsdagar före planerat utbildningstillfälle eller tidigare debiteras inte. Sker avbokning senare än 7 arbetsdagar före planerat utbildningstillfälle debiteras halva kursavgiften enligt vid var tid gällande prislista. Utbildningstjänsterna är inte rabattgrundande.

Tryckfel

Clemondo ansvarar inte för avvikande innehåll gällande priser, produktinformation m.m. som anges på Clemondos hemsida, i produktkataloger eller i annat dokument om skrivelsen är hänförlig till tryckfel.

Force majeure

Clemondo ska vara befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt parternas avtal om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför Clemondos kontroll och som förhindrar eller inte oväsentligt försvårar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämställda omständigheter.

Lagval och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på dessa allmänna villkor och på varje annat avtal mellan Clemondo och Kunden, dock utan beaktande av dess regler om lagval samt lagen (1987:822) om internationella köp. Tvist som uppstår i anledning av levererade Produkter ska avgöras i allmän domstol med Malmö tingsrätt som första instans.

Dataskyddsbestämmelser

Versionsnummer: 2023-01-01

Copyright © 2020 Clemondo AB.