21 % överväger att byta jobb på grund av hälsoskäl – problematiskt för både individer och företag

21 % överväger att byta jobb på grund av hälsoskäl – problematiskt för både individer och företag

En undersökning från Statistiska Centralbyrån visar att 39 procent var oroade eller något oroade över att deras arbete på sikt kan innebära hälsorisker, och 21 procent hade det senaste året övervägt att byta jobb på grund av hälsoskäl. Samtidigt kostar sjukskrivningar svenska företag hundratusentals kronor om året. Siffrorna indikerar att arbetsmiljön inte är så bra som den borde vara, och att ändra på det skulle gynna både anställdas välmående och företags lönsamhet.

Hållbarhet i allmänhet och social hållbarhet i synnerhet, är idag centrala frågor på de flesta företag. Många aspekter ingår i begreppet social hållbarhet men för oss på Clemondo handlar det framför allt om medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö. I Statistiska Centralbyråns undersökning genomförd 2021 finns mycket intressant data som visar att arbetsmiljön i Sverige har många brister.

Yttre faktorer påverkar arbetsmijön

Om vi undersöker de arbetsmiljöproblem som finns angivna i undersökningen, ser vi att många beror på yttre faktorer. 20 procent angav att de under sin arbetsdag utsattes för buller, 18 procent för luftföroreningar och 12 procent för rengörings- och desinfektionsmedel. Dessutom upplevde 29 procent att deras arbete gav dem huvudvärk.

Inom fordonsvårdsbranschen är huvudvärk ett vanligt förkommande arbetsmiljöproblem. Detta på grund av att många rengöringsprodukter är petroleumbaserade vilket gör att de innehåller höga andelar VOC, flyktiga organiska ämnen som används för att lösa upp smuts, olja och andra föroreningar. Dessa ämnen kan på kort sikt ge användarna huvudvärk, hosta och hudirritation, och på lång siktigt även andningssjukdomar, ångest och cancer.

Sjukfrånvaro innebär stora kostnader

Att skadas på arbetsplatsen och tvingas vara sjukskriven från arbetet är inte bara tufft för den enskilda individen utan även för företaget. Sjukfrånvaro innebär stora kostnader samtidigt som kompetensen och effektiviteten i verksamheten blir lidande. Enligt en studie från Linköpings universitet kostar produktivitetsförlusten vid en långtidssjukskrivning i snitt 100 000 kronor.

En undersökning från Skandia visar också att kostnaderna för alla sjukskrivningar i Sverige uppgår till 65 miljarder kronor per år. Sjukskrivningar som skulle kunna förebyggas eller förkortas om arbetsmiljöfrågan togs på större allvar.

Bra arbetsmiljö ger ringar på vattnet

Så varför prioriteras inte denna fråga i högre grad? Det finns många möjliga orsaker till att arbetsmiljön inte får tillräckligt med uppmärksamhet på dagens arbetsplatser, men tidsbrist och okunskap är troligtvis två starka anledningar.

Många företagsledare är omedvetna om de negativa effekterna som dålig arbetsmiljö kan ge och anser därför inte att förebyggande åtgärder är värda ansträngningen. Enligt en rapport från McKinsey kan dock investeringar i att förbättra hälsan på arbetsplatsen ge upp till 2,5 gånger avkastning. En möjlighet fler företag borde ta vara på.

Trivsel ger ökad lönsamhet

En god arbetsmiljö och hög trivsel är också viktigt för medarbetarnas välbefinnande och prestation. En person som trivs och mår bra på sitt jobb har troligtvis mer energi att prestera bra, än någon som ständigt mår dåligt. Enligt en beräkning från Gallupinstitutet är produktivitet och lönsamheten upp till 20 procent högre på ett företag med engagerade och välmående medarbetare. Personal som trivs på sin arbetsplats är också mer benägna att stanna längre.

Clemondo kämpar för arbetsmiljön

Vi på Clemondo brinner för att skapa ett mer hållbart samhälle, där sociala hållbarhet och arbetsmiljö prioriteras. Extra mycket brinner vi för arbetsmiljön inom hygien, rengöring och fordonsvård, branscher som våra kunder dagligen arbetar inom. Genom att belysa problemen och informera fler om riskerna med dålig arbetsmiljö hoppas vi kunna göra verklig skillnad. Tillsammans skapar vi ett mer hållbart och välmående samhälle.

Dela

Your feelings about the post?

Next article

17 år av huvudvärk – skadliga bilvårdsprodukter påverkade Johans hälsa

17 år av huvudvärk – skadliga bilvårdsprodukter påverkade Johans hälsa

Läs vår guide

10 arbetsmiljö-faror att ha koll på i bilvårdshallen 

CTA-Clemondo-Content-offer-Skydda_dina_medarbetare-231204

Läs vår guide

10 tips på hur du kommer igång med ditt hållbarhetsarbete

MOCK1-Clemondo-Content-offer-la_t_ha_llbarhet_driva_din_affa_r_-240229
Copyright © 2020 Clemondo AB.